Български    English    Русский   

            

 

РЕД СТИИЛ ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана" за избор на изпълнител
за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за 3D лазерно рязане
с ЦПУ – 1 брой, по договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 по ОПИК.

Документи:

Приложение 3.7

Приложение 3.2

Приложение 3.3

Приложение 3.4

Приложение 3.6

Проекто договор