Български    English    Русский   

            

 

РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“


РЕД СТИИЛ ЕООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 за изпълнение на проект “ Повишаване на производствения капацитет на РЕД СТИИЛ ЕООД “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ .

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на РЕД СТИИЛ ЕООД чрез повишаване на производствения му капацитет, оптимизиране и подобряване на ефикасността на производствените процеси, повишаване на производителността. Целта ще се постигне чрез доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на високотехнологична машина - Автоматична машина за 3D лазерно рязане с ЦПУ.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

- нарастване на производствения капацитет на предприятието;

- увеличаване обема на произвежданата продукция - планира се след изпълнението на проекта нарастване на нетните приходи от продажби с над 77%;

- увеличаване на обема на износа - планира се след изпълнението на проекта нарастване на средните генерирани приходи от износ с над 81%;

- постигане на по-висока производителност - планира се след изпълнението на проекта нарастване на производителността с над 77%;

- оптимизиране на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на качеството на произвежданите продукти. .

Общата стойност на проекта е 790 000.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 355 500.00 лв., в т.ч. 302 175.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 53 325.00 лв национално съфинансиране.