Български    English    Русский   

 

   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

 

 

03.12.2020


РЕД СТИИЛ ЕООД завърши изпълнение то на проект по Оперативна програма

"Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“


В изпълнение на скл юч ен с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ РЕД СТИИЛ ЕООД приключи изпълнение то на проект “Повишаване на производствения капацитет на РЕД СТИИЛ ЕООД “ .

В изпълнение на проекта беше извършено:

Д оставка и въвеждане в експлоатация на съвременна високотехнологична машина – Автоматична машина за 3D лазерно рязане с ЦПУ.

И зпълнението на проекта осигурява постига нето на следните резултати:

- нарастване на производствения капацитет на предприятието;

- увеличаване обема на произвежданата продукция;

- увеличаване на обема на износа;

- постигане на по-висока производителност ;

- оптимизиране на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на качеството на произвежданите продукти.

Вследствие на проекта е подобрена конкурентоспособността на РЕД СТИИЛ ЕООД чрез повишаване на производствения капацитет, оптимизиране и подобряване на ефикасността на производствените процеси, повишаване на производителността и експортния потенциал, устойчиво развитие на предприятието.